به سايت مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه خوش آمديد

سوالات شرعی
سوالات شرعی
آخرين سوالات
موضوع سوالات
فرستادن سوال

امکانات
آلبوم عکس

اوقات شرعی

سايتهای ديگر
هيئت فتوا اهل سنت جنوب ايران
مجتمع دينی بستک
مجتمع دينی بندرعباس
معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت جنوب
وبلاگ شيخ امينی
مدارس دينی
مباحث دينی
اخبار
کل سايتها

ریاض الصالحين از: ابی زکريا يحيی بن شرف نووی دمشقی

رياض الصالحين کتابی گرانقدر است که در آن مولف احاديث صحيح و معتبر را در موضوع های مختلف جمع آوری نموده است و می تواند راهی مناسب برای شناخت هر مسلمان نسبت به آداب و سنن نبوی باشد. علمای بسياری به شرح و توضيح اين کتاب پرداخته اند و اين خود نشانه ی اهميت و جايگاه اين کتاب است. در اين جا تر جمه ی اين کتاب که توسط استاد عبد الله خاموش هروی ترجمه شده را در قالب موضوعهای اين کتاب ارائه می دهيم با اين امکان که شما بزرگواران هم بتوانيد چنانچه تعليقاتی بر اين موضوعها داشته باشيد در هر قسمت ارائه نماييد. اميدواريم که اين عمل ثمر بخش و مفيد واقع گردد. موضوعهای اين کتاب:
اخلاص و درست ساختن نيت در همهء کردارها و گفتار ها ( تعليقات:1عدد)
باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته( تعليقات:4عدد)
باب صبر( تعليقات:1عدد)
باب صدق و راستی( تعليقات:3عدد)
باب در مراقبت و رسيدگی به اعمال خويشتن( تعليقات:1عدد)
باب تقوى و پرهيزگاری( تعليقات:2عدد)
باب يقين وتوكل( تعليقات:0عدد)
باب استِقامت و پايداری بر صراط مستقيم( تعليقات:0عدد)
تفکر و تدبر در آفرينش خداوند( تعليقات:0عدد)
شتافتن به اعمال خير( تعليقات:0عدد)
باب مجاهدت و تلاش( تعليقات:0عدد)
تشويق به انجام امور خيريه در اوخر عمر( تعليقات:0عدد)
باب زياد بودن راههای خير( تعليقات:0عدد)
ميانه روی در طاعت و عبادت( تعليقات:0عدد)
مواظبت و پيوستگی بر انجام اعمال صالحه( تعليقات:0عدد)
باب امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آن( تعليقات:1عدد)
وجوب و لزوم پيروی و اطاعت از خدا و آنچه آنکه به اين کار دعوت شود امر به م( تعليقات:0عدد)
باب در منع از بدعت ها و کارهای نوپيدا( تعليقات:0عدد)
باب در مورد کسی که روش نيک يا بدی را اساس نهد( تعليقات:0عدد)
راهنمائی به خير ودعوت به هدايت يا گمراهی( تعليقات:0عدد)
باب تعاون بر نيکو کاری و پرهيزگاری( تعليقات:0عدد)
نصيحت و خير انديشی( تعليقات:0عدد)
باب امر به معروف و کارهای پسنديده و نهي از منكر و کارهای زشت( تعليقات:0عدد)
آنکه امر به معروف و نهی از منکر کند و خود عمل نکند( تعليقات:0عدد)
باب به باز گرداندن امانت( تعليقات:0عدد)
باب تحريم ظلم و امر به باز پس گرداندن حقوق مظلومان( تعليقات:0عدد)
احترام به حريم مسلمين و حقوق شان و لزوم رحمت و شفقت بر آنان( تعليقات:0عدد)
پوشيدن عيوب مسلمين و منع از اشاعهء آن بدون ضرورت( تعليقات:0عدد)
برآوردن نيازمندی های مسلمين( تعليقات:0عدد)
باب شفاعت( تعليقات:0عدد)
باب إصلاح آوردن در ميان مردم( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت بينوايان مسلمان و فقرای گمنام( تعليقات:0عدد)
عطوفت و ياری يتيمان و دختران و ديگرا ناتوانان، فقراء و بی پناهان، و احس( تعليقات:0عدد)
باب سفارش و رفتار نيک با زنان( تعليقات:0عدد)
باب حقوق شوهر بر زن( تعليقات:0عدد)
باب مصارف خانواده( تعليقات:1عدد)
باب صدقه دادن از مال خوب و آنچه بيشتر مورد علاقه است( تعليقات:0عدد)
لزوم امر خانواده و فرزندانی که به حد تمييز رسيده اند و باقی مسلمين به ( تعليقات:0عدد)
باب در مورد حق همسايه و سفارش در نيکی با آن( تعليقات:2عدد)
باب در مورد نيکي به پدر و مادر و پيوسته داشتن صلهء رحم( تعليقات:2عدد)
تحريم نافرمانی پدر و مادر و بريدن پيوند قرابت و خويشاوندی( تعليقات:0عدد)
فضيلت نيکی و احسان به دوستان پدر و مادر و نزديکان همسر و ديگر کسانی که ا( تعليقات:0عدد)
إحترام به اهل بيت و خاندان رسو الله صلی الله عليه وسلم و بيان فضيلت شا( تعليقات:1عدد)
احترام علماء و بزرگان و اهل دانش و مقدم داشتن شان بر ديگران و ارزش قائل ( تعليقات:0عدد)
ملاقات با مردم خيرمند و همنشينی و محبت با آنان و درخواست ملاقات و دعا ( تعليقات:0عدد)
فضيلت دوستی برای خدا و تشويق بر آن و آگاه نمودن شخص کسی را که دوستش ميدار( تعليقات:0عدد)
نشانه های دوستی خداوند با بنده اش، و تشويق بر آراسته شدن به اين نشانه ه( تعليقات:0عدد)
باب بيم دادن از آزار نيکو کاران و بينوايان و مساکين( تعليقات:0عدد)
اجرای احکام بر مردم، حسب ظاهر است و اسرار با خدا است( تعليقات:0عدد)
باب ترس و بيم از خداوند بزرگ( تعليقات:0عدد)
باب رجاء (اميد)( تعليقات:0عدد)
فضيلت اميد و رجاء( تعليقات:0عدد)
باب جمع بين بيم و اميد (خوف و رجاء)( تعليقات:0عدد)
فضيلت گريستن از ترس خدا و اشتياق بسوی او جلت عظمته( تعليقات:0عدد)
فضيلت زهد و پارسائی در دنيا و تشويق بر کم طلبی از آن( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت صبر بر گرسنگی کشيدن وزندگی خشن داشتن و اکتفاء به لباس و خوردنی( تعليقات:0عدد)
باب قناعت و پرهيز از سؤالگري و ميانه روي در مصرف و مذمت سؤالگري بدون ضرو( تعليقات:0عدد)
باب روا بودن گرفتن چيزي بدون سؤالگري و چشمداشت( تعليقات:0عدد)
باب ترغيب بر خوردن از دسترنج و پرهيز از سؤالگري و پيش شدن براي گرفتن چيزي( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت کرم و سخاوتمندي و مصرف در راههاي خير، به اساس اعتماد بر خداون( تعليقات:0عدد)
باب ممانعت از بخل و آزمندي( تعليقات:0عدد)
باب بحث در مورد گذشت و همدردي با ديگران( تعليقات:0عدد)
باب مسابقه در امور آخرت و زياد طلبي از آنچه بدان برکت حاصل مي شود( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت ثروتمند شاکر و آن کسي است که مال را از راه درست بدست آورده و در ر( تعليقات:0عدد)
باب ياد مرگ و کوتاه نمودن آرزو( تعليقات:0عدد)
باب استحباب زيارت قبور براي مردان و دعائي که زائر بايد بگويد( تعليقات:2عدد)
باب نادرست بودن و کراهيت آرزوي مرگ از بيماري ايکه شخص به آن گرفتار است و ( تعليقات:0عدد)
پرهيزگاري و ترک امور مشتبهه( تعليقات:0عدد)
دوري گزيدن از مردم در وقتي که مردم فاسد شوند، يا از ترس فتنه در دين و افت( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت آميزش با مردم و حاضر شدن در نمازها و گرد همآيي هاي شان و حضور د( تعليقات:0عدد)
باب در مورد توضع و فروتني با مؤمنان( تعليقات:0عدد)
باب تحريم کبر و خويشتن بيني واز خود راضي بودن( تعليقات:0عدد)
باب اخلاق نيکو و پسنديده( تعليقات:0عدد)
باب حلم و بردباري و تأني کردن و نرمش نمودن( تعليقات:0عدد)
باب عفو و بخشش و دوري از نادانان( تعليقات:0عدد)
باب تحمل و برداشت آزار و اذيت( تعليقات:0عدد)
باب در مورد خشم و غضب، هرگاه حريم شريعت پايمال شود و براي ياري دين خدا( تعليقات:0عدد)
باب دستور اولياي امور و زمامداران به مهرباني ونرم رفتاري با رعاياي خو( تعليقات:0عدد)
فضيلت و برتري زمامدار دادگر و عدل گستر( تعليقات:0عدد)
فرمانبرداري اولياي امر در غير معصيت خد و حرام بودن پيروي شان در معصيت و ( تعليقات:0عدد)
منع از درخواست امارت و بهتر بودن ترک زمامداري و ولايت امر، هرگاه او را م( تعليقات:0عدد)
باب ترغيب زمامدار و قاضي و ديگر واليان امر، براي اينکه وزير و همکار صال( تعليقات:0عدد)
باب نهي از تفويض امارت و قضاء براي آنکه طلبش کند و يا بر آن حرص ورزد( تعليقات:0عدد)
فضيلت حياء و تشويق بر آن( تعليقات:0عدد)
اهميت حفظ و نگهداري اسرار و رازهاي نهاني( تعليقات:0عدد)
باب وفا به عهد و پيمان و بجاي آوردن وعده( تعليقات:0عدد)
لزوم استمرار بر کار نيکي که بر آن عادت کرده است( تعليقات:0عدد)
باب استحباب سخن نيکو گفتن و گشاده رويي در وقت ديدار( تعليقات:0عدد)
واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن براي مخاطب وتکرار نمودن آن براي فهميدن، ( تعليقات:0عدد)
باب در موردلزوم شنيدن همنشين، سخن درست و حلال همنشين خويش را، و دستور ( تعليقات:0عدد)
باب در مورد موعظه و پند دادن، و ميانه روي در آن( تعليقات:0عدد)
فضيلت سنگيني و وقار( تعليقات:0عدد)
استحباب رفتن به نماز و درسهاي علم و ديگر عبادات با سنگيني و وقار( تعليقات:0عدد)
باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان( تعليقات:0عدد)
باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خير( تعليقات:0عدد)
باب در مورد وداع با رفيق و دوست وسفارش او رد لحظهء جدائي براي سفر و جز آن! و ( تعليقات:0عدد)
باب استخاره (طلب خير) و مشورت با همديگر( تعليقات:0عدد)
باب استحباب رفتن به عيد و عيادت مريض و حج و جهاد و جنازه و آمدن از راه ديگ( تعليقات:0عدد)
باب استحباب پيش نمودن راست در هر آنچه که از باب احترام و تکريم باشد، مان( تعليقات:0عدد)
باب درمورد بسم الله گفتن در آغاز طعام و الحمد لله گفتن در آخر آن( تعليقات:0عدد)
باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن ستايش کردن آن( تعليقات:0عدد)
باب دعائي که شخص روزه داري که نان نمي خورد، آنرا مي گويد( تعليقات:0عدد)
باب آنچه که شخص دعوت شده مي گويد، هرگاه شخص ديگري بدنبالش بيفتد( تعليقات:0عدد)
استحباب خوردن از نزديک خود و پند دادن کسي که درست نمي خورد( تعليقات:0عدد)
باب منع از خوردن دو دانه خرماي بهم پيوسته و مانند آن، هرگاه با عده اي م( تعليقات:0عدد)
باب رهنمائي آن کس که مي خورد و سير نمي شود، اينکه چه بگويد و يا چه انجام( تعليقات:0عدد)
باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از خوردن از ميان آن( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت غذا خوردن درحالتي تکيه کرده( تعليقات:0عدد)
باب استحباب خوردن به سه انگشت و مکيدن انگشتان وکراهيت پاک کردن آن قبل ( تعليقات:0عدد)
باب زياد شدن دستها در طعام( تعليقات:0عدد)
باب ادب آشاميدن و استحباب سه بار نفس کشيدن در بيرون ظرف، وکراهيت نفس کشي( تعليقات:1عدد)
کراهيت نوشيدن از دهان مشک و مانند آن و بيان آنکه اين کراهيت تنزيهي است( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت و نا پسند بودن دميدن در آب( تعليقات:0عدد)
باب روا بودن آشاميدن ايستاده و بيان اينکه کاملتر و بهتر آشاميدن در حال( تعليقات:5عدد)
باب مستحب بودن اينکه ساقي گروه بايد از همه آخر تر بنوشد( تعليقات:0عدد)
باب روا بودن آشاميدن از همهء ظروف پاک، غير از طلا و نقره وجائز بودن آشا( تعليقات:0عدد)
استحباب پوشيدن لباس سفيد و اجازهء پوشيدن لباس سرخ وسبز و زرد و سياه و روا ( تعليقات:0عدد)
مستحب بودن پوشيدن پيراهن( تعليقات:0عدد)
باب صفت درازي آستين پيراهن و ازار و گوشهء عمامه (لنگي) و حرام بودن کشاله ( تعليقات:0عدد)
باب استحباب ترك بلند پروازي در لباس، از روي تواضع و فروتني( تعليقات:0عدد)
باب مستحب بودن ميانه روي کردن در لباس و مبادا که بدون حاجت و مقصود شرعي ( تعليقات:0عدد)
باب تحريم پوشيدن لباس ابريشمين براي مردان، و حرام بودن نشستن و تکيه کر( تعليقات:0عدد)
باب روا بودن پوشيدن ابريشم براي آنکه بيماري خارش داشته باشد( تعليقات:0عدد)
باب منع از گستردن پوستهاي پلنگ و سوار شدن بر آن( تعليقات:0عدد)
آنچه هنگام پوشيدن لباس نو يا کفش نو و امثال آن بايد گفته شود( تعليقات:0عدد)
باب آداب خواب و به پهلو غلطيدن و نشستن و مجلس و همنشين و خواب ديدن( تعليقات:0عدد)
باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن يک پاي بر بالاي پاي ديگر، هرگاه از ظا( تعليقات:0عدد)
آداب نشستن در مجلس و همنشين( تعليقات:0عدد)
باب در مورد خواب ديدن و مسائلي که بدان ربط دارد( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت سلام و امر به پخش آن( تعليقات:0عدد)
باب کيفيت و چگونگي سلام دادن( تعليقات:0عدد)
باب آداب سلام دادن( تعليقات:0عدد)
استحباب تکرار نمودن سلام بر کسي که ديدارش در لحظاتي کم چند بار تکرار شو( تعليقات:0عدد)
سلام گفتن هنگام ورود به منزل( تعليقات:0عدد)
سلام گفتن بر کودکان( تعليقات:0عدد)
سلام کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سلام بر زن و زنان بيگانه ( تعليقات:0عدد)
تحريم آغاز نمودن سلام بر کافر و چگونگي رد بر ايشان ( تعليقات:0عدد)
مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته( تعليقات:0عدد)
باب در باره اجازه خواستن و آداب آن( تعليقات:0عدد)
هرگاه براي آنکه اجازت مي طلبد، گفته شود، کيستي؟( تعليقات:0عدد)
دعا کردن براي عطسه زننده( تعليقات:0عدد)
مصافحه وگشاده رويي هنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح( تعليقات:0عدد)
عيادت مريض و بازپرسي از بيمار و همراهي با مرده( تعليقات:0عدد)
دعاهايي که بر بيمار خوانده مي شود( تعليقات:0عدد)
باب آنچه که شخص مأيوس از زندگي اش مي گويد( تعليقات:0عدد)
سفارش نمودن خانوادهء بيمار( تعليقات:0عدد)
روا بودن گفتن:من مريضم، يا سخت مريضم يا واي سرم( تعليقات:0عدد)
باب در مورد تلقين لا الا الله براي آنکه مرگش فرا مي رسد( تعليقات:0عدد)
آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده مي گويد( تعليقات:0عدد)
آنچه در کنار مرده گفته مي شود ( تعليقات:0عدد)
روا بودن گريستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائي و داد و فرياد نبا( تعليقات:0عدد)
ثواب آنچه از مکروه، از مرده مي بيند، ولي آن را پوشيده مي دارد( تعليقات:0عدد)
فضيلت نماز بر مرده و همراهي و حضور يافتن در بخاک سپردنش و کراهيت رفتن ز( تعليقات:0عدد)
استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه( تعليقات:0عدد)
آنچه درنماز جنازه خوانده مي شود( تعليقات:0عدد)
شتافتن در بردن جنازه( تعليقات:0عدد)
شتافتن به اداي دين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او( تعليقات:0عدد)
موعظه و سخنراني بر سر گور( تعليقات:0عدد)
دعا براي مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او( تعليقات:0عدد)
صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش( تعليقات:0عدد)
ستايش مردم از مرده( تعليقات:0عدد)
فضيلت آنکه کودکان خردسالي از او مي ميرد( تعليقات:0عدد)
گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران ( تعليقات:0عدد)
مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه( تعليقات:0عدد)
مستحب بودن جستجوي همراه در سفر و امير ساختن يکي( تعليقات:0عدد)
آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در سفر( تعليقات:0عدد)
همکاري و همياري با رفيق و همراه( تعليقات:0عدد)
دعای رکوب( تعليقات:0عدد)
تكبير گفتن مسافر چون به تپه ها رسد( تعليقات:0عدد)
دعا کردن در سفر( تعليقات:0عدد)
دعائي که هنگام ترس از ديگران خوانده مي شود( تعليقات:0عدد)
دعائ مسافر در منزل گرفتن( تعليقات:0عدد)
شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش براي بازگشت به خانه( تعليقات:0عدد)
وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز ( تعليقات:0عدد)
آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن شهرش مي گويد( تعليقات:0عدد)
نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجد( تعليقات:0عدد)
حرام بودن تنها سفر کردن زن( تعليقات:2عدد)
فضيلت خواندن قرآن( تعليقات:0عدد)
مواظبت و محافظت بر قرآن( تعليقات:0عدد)
خوش صدايي به قرآن ( تعليقات:0عدد)
تشويق بر تلاوت سوره ها و آياتي مخصوص( تعليقات:0عدد)
استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت وضوء( تعليقات:0عدد)
فضيلت أذان( تعليقات:0عدد)
فضيلت نمازها( تعليقات:0عدد)
فضيلت نماز صبح و عصر( تعليقات:0عدد)
فضيلت رفتن بسوي مساجد( تعليقات:0عدد)
فضيلت انتظار کشيدن براي نماز( تعليقات:0عدد)
فضيلت نماز جماعت( تعليقات:0عدد)
حضور در جماعت صبح و عشاء( تعليقات:0عدد)
مواظبت و هميشگي بر نمازهاي مفروضه( تعليقات:0عدد)
فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفهاي اول ( تعليقات:0عدد)
فضيلت اداي سنت هاي مؤکده ( تعليقات:0عدد)
تأكيد بر سنت صبح( تعليقات:0عدد)
تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده مي شود ( تعليقات:0عدد)
استراحت نمودن بر پهلوي راست، بعد از دو رکعت صبح ( تعليقات:0عدد)
سنت نماز ظهر( تعليقات:0عدد)
سُنَّت عصر( تعليقات:0عدد)
سُنَّت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن( تعليقات:0عدد)
سُنّت پيش و بعد از نماز عشاء ( تعليقات:0عدد)
سُنت جمعه( تعليقات:0عدد)
استحباب اداي نماز هاي نافلهء راتبه و غير آن در خانه( تعليقات:0عدد)
نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنتي است مؤکد( تعليقات:0عدد)
فضيلت نماز ضحي و بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت وپايداري بر آن( تعليقات:0عدد)
استحباب اداي نماز هاي نافلهء راتبه و غير آن در خانه( تعليقات:0عدد)
نماز ضحي (چاشتگاه)( تعليقات:0عدد)
تشويق بر اداي تحيهء مسجد، دو رکعت( تعليقات:0عدد)
دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن( تعليقات:0عدد)
فضيلت روز جمعه و وجوب آن و غسل کرد( تعليقات:0عدد)
سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتي( تعليقات:3عدد)
باب فضيلت قيام شب( تعليقات:1عدد)
باب استحباب قيام رمضان که عبارت از نماز تروايح است( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبهاي آن( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت مسواک نمودن و خصلت هاي فطرت ( تعليقات:0عدد)
باب تأكيد بر وجُوب زكات و فضيلت آن و مسائلي که به آن ارتباط دارد( تعليقات:0عدد)
باب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائلي که به آن مربوط مي شود( تعليقات:0عدد)
باب سخاوتمندي وکرم و انجام کارهاي خوب و زياد انجام دادن آن در ماه رمضا( تعليقات:0عدد)
باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر آن( تعليقات:0عدد)
باب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته مي شود( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت سحري نمودن و تأخير آن مادامي که از طلوع صبح بيمي نباشد( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد از افطا( تعليقات:0عدد)
باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضاي وجودش از مخالفت ها و ( تعليقات:0عدد)
باب در مورد مسائلي از روزه( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت روزهء محرم و شعبان و ماههاي حرام ( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء (9 و 10 محرم)( تعليقات:0عدد)
باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال( تعليقات:0عدد)
باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه( تعليقات:0عدد)
باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت آنکه روزه داري را روزه اش را به آن بگشايد و فضيلت روزه داري که ( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت اعتكاف( تعليقات:0عدد)
باب وجوب حج و فضيلت آن( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت جهاد( تعليقات:0عدد)
باب معرفي گروهي از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاف آنکه درجنگ با کفار کشته ( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت آزاد کردن بردگان( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت نيکي و احسان با بردگان( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مولايش را اداء مي کند( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها و درهم و برهم شدن ا( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت جوانمردي و آسان گيري در خريد و فروش و داد و ستد و نيکو ادا نمودن ( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت علم( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت حمد وشکر( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت درود بر رسول الله صلي الله عليه وسلم( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت ذکر و ياد خداي تعالي در حال ايستاده، نشسته و به پهلو غلطيده و ( تعليقات:0عدد)
باب در مورد دعاهائي که در هنگام خواب شدن و بيدار شدن گفته مي شود( تعليقات:0عدد)
باب در فضيلت حلقه هاي ذکر و دعوت به ملازمت و پيوستگي بر آن و منع از جدا شد( تعليقات:0عدد)
باب اذکار و اورادي که در هنگام صبح و شام خوانده مي شود( تعليقات:3عدد)
باب دعاهائي که در هنگام خوابيدن گفته مي شود( تعليقات:0عدد)
باب فضيلتت دعا( تعليقات:0عدد)
باب فضيلت دعاء در پشت سر( تعليقات:0عدد)
باب در مورد مسائلي از دعاء( تعليقات:0عدد)
باب در كرامات اولياء الله و فضيلت شان( تعليقات:0عدد)
باب در حرام بودن غيبت و پشت سرگوئي و امر به حفظ و نگهداشت زبان( تعليقات:0عدد)
باب در حرام بودن شنيدن غيبت و دستور دادن آنکه غيبت حرامي مي شنود که آن ر( تعليقات:0عدد)
باب غيبتي که رواست( تعليقات:0عدد)
باب تحريم نميمه و آن عبارت است از سخن چيني و نقل سخن مردم براي ايجاد فسا( تعليقات:0عدد)
باب نهي از نقل دادن و گفته هاي مردم و سخن گفتن مردم با واليان امور هرگا( تعليقات:0عدد)
باب ذم ذي الوجهين (دو رويي)( تعليقات:0عدد)
باب حرام بودن دروغ گفتن( تعليقات:0عدد)
باب در آنچه از دروغ رواست( تعليقات:0عدد)
باب تشويق نمودن به دقت کردن در آنچه که مي گويد و يا حکايت مي کند( تعليقات:0عدد)
باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ( تعليقات:0عدد)
باب تحريم لعنت کردن انساني معين يا چارپائي (مرکبي) معين( تعليقات:0عدد)
باب روا بودن لعنت کردن معصيت کاران، بشکلي نامعين( تعليقات:0عدد)
باب تحريم دشنام دادن مسلمان بدون حق( تعليقات:0عدد)
باب تحريم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعي( تعليقات:0عدد)
باب منع از آزار رساندن و اذيت کردن مردم( تعليقات:0عدد)
باب در منع از دشمني و قطع رابطه و پشت گرداندن به همديگر( تعليقات:0عدد)
باب تحريم حسد و آن عبارت است از آرزوي زوال (از ميان رفتن) نعمت از صاحب و دا( تعليقات:0عدد)
باب منع از جاسوسي کردن و گوش دادن به سخن کسي که از شنيدن آن کراهيت دارد( تعليقات:0عدد)
باب نهي از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت( تعليقات:0عدد)
باب حرمت تحقير و خوار شمردن مسلمانان( تعليقات:0عدد)
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم( تعليقات:0عدد)
باب منع طعنه زدن در نسب هاي ثابت در ظاهر شريعت( تعليقات:0عدد)
باب منع از دغل کاري و نيرنگ بازي( تعليقات:0عدد)
باب تحريم پيمان شکني( تعليقات:0عدد)
باب منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن( تعليقات:0عدد)
باب منع از فخر فروشي و سرکشي و طغيان( تعليقات:0عدد)
باب تحريم ترک مراوده با مسلمين بيش از سه روز، مگر اينکه مرد ترک شده بدع( تعليقات:0عدد)
باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازه اش، مگر اينکه براي ( تعليقات:0عدد)
باب منع از شکنجنه نمودن غلام و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرعي، با زياد( تعليقات:0عدد)
باب تحريم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و امثال آن با( تعليقات:0عدد)
باب تحريم تأخير کردن ثروتمند، حقي را که صاحبش درخواست نموده است( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت پس گرفتن شخص بخششي را که آن را داده و تسليم نکرده و در آنچه به( تعليقات:0عدد)
باب تأكيد بر حرام بودن مال يتيم( تعليقات:0عدد)
باب سخت بودن حرمت سودخواري( تعليقات:0عدد)
باب تحريم رياء و خود نمائي( تعليقات:0عدد)
باب در مورد آنچه تصور مي شود رياست، در حالي که ريا نيست( تعليقات:0عدد)
باب تحريم نگريستن بسوي زن بيگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت شرعي( تعليقات:0عدد)
باب تحريم خلوت و تنها شدن با زن بيگانه( تعليقات:0عدد)
باب تحريم شبيه ساختن مردان خود را به زنان و شبيه ساختن زنان خود را به مر( تعليقات:0عدد)
باب نهي از شبيه ساختن خويش به شيطان و کفار( تعليقات:0عدد)
باب نهي نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موي هايشان به رنگ سياه( تعليقات:0عدد)
باب منع از "قزع" و آن عبارت است از تراشيدن بعضي از سرو ترک نمودن برخي ديگر ( تعليقات:0عدد)
باب پيوند موي و خالکوبي و گشاده کردن ميان دندانها( تعليقات:0عدد)
باب نهي و بازداشتن از کندن تار سفيد از ريش و سر و غير آن و از کندن پسر تازه ( تعليقات:0عدد)
باب كراهيت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر( تعليقات:0عدد)
باب نا پسند بودن رفتن به يک لنگه کفش، يا موزه و کراهيت پوشيدن کفش يا موز( تعليقات:0عدد)
باب منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در چ( تعليقات:0عدد)
باب منع از ساختگي کاري و تکلف و آن، کار و سخني است که در آن مصلحتي نيست و ب( تعليقات:0عدد)
باب تحريم داد و فرياد کشيدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاک کردن گريبان ( تعليقات:0عدد)
باب منع از رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بينان و زمل اندازان و آ( تعليقات:0عدد)
باب منع از بدفالي و بد شگوني( تعليقات:0عدد)
باب تحريم کشيدن عکس و تصوير زنده جان بر فرش يا سنگ يا جامه يا دينار يا با( تعليقات:0عدد)
باب حرام بودن نگهداري سگ جز براي شکار يا گوسفندان و زراعت (کشاورزي)( تعليقات:0عدد)
باب ناپسند بودن آويزان کردن زنگ بر شتر و غيره و کراهيت همراه بودن سگ و ز( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت سواري بر جلاله و آن شتر نر يا ماده ايست که نجاست مي خورد و اگر ( تعليقات:0عدد)
باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه ( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت دعوا و صدا بلندي و جستجوي گمشده و خريد و فروش اجاره و معاملات ( تعليقات:1عدد)
باب منع نمودن از آنکه پياز، يا سير، يا کراث و يا جز آن را بخورد که بوي بد د( تعليقات:0عدد)
باب منع از احتباء (پشت و ساقهاي پا را به جامهء بسته نشستن) در روز جمعه در ( تعليقات:0عدد)
باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قرباني کند، از گرفت( تعليقات:0عدد)
باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پيامبر و کعبه و فرشتگان و ( تعليقات:0عدد)
باب دشوار بودن جزاي سوگند دروغي که از روي قصد باشد( تعليقات:0عدد)
باب استحباب آنکه بر چيزي سوگند بخورد و غير آن را از باب بهتر بيند، اينکه ( تعليقات:0عدد)
باب عفو و گذشت از سوگند لغو (بيهوده) و اينکه کفاره اي در آن نيست و آن سوگند( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت اينکه انسان به وجه الله تعالي چيزي جز بهشت را طلبد و کراهيت ( تعليقات:0عدد)
باب تحريم اينکه براي پادشاه و غير او شاهِنشاه گفته شود، زيرا معنايش پا( تعليقات:0عدد)
باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به آقا و امثال آن( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت دشنام دادن تب( تعليقات:0عدد)
باب منع از دشنام دادن باد و دعايي که در هنگام وزيدن آن گفته مي شود( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت دشنام دادن خروس( تعليقات:3عدد)
باب منع از اينکه شخص بگويد، بواسطهء وقت فلان يا ستارهء فلان بر ما بارا( تعليقات:0عدد)
باب تحريم گفتهء شخص (مکلف) براي مسلمان، اي کافر( تعليقات:0عدد)
باب منع از کردار بد و گفتار بد( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، در سخن و استعمال کردن کلمات نا آ( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت گفتهء شخص، نفسم خبيث (پليد) شده( تعليقات:0عدد)
باب نادرست بودن ناميدن تاک انگور به "کرم"( تعليقات:0عدد)
باب منع ا زتوصيف زيبائي هاي زن براي مردي که بدان نياز ندارد، مگر اينکه ( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت سخن انسان در دعاء که "بار خدايا اگر مي خواهي بمن بيامرز"، بلک( تعليقات:2عدد)
باب ناپسنديده بودن گفتهء "آنچه خدا و فلاني بخواهد"( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت گفتگو بعد از نماز عشاء (خفتن)( تعليقات:0عدد)
باب حرام بودن خودداري زن از اينکه با شوهرش همبستر گردد، هرگاه وي را طلب ( تعليقات:0عدد)
باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حاليکه شوهرش حاضر است، مگر به اجاز( تعليقات:0عدد)
باب تحريم بلند کردن مقتدي (آنکه پشت سر پيشنماز نماز مي گزارد) سر خويش را ( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت گذاشتن دست بر تهيگاه در نماز( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حاليکه به آن اشتياق ( تعليقات:0عدد)
باب منع از نگريستن بسوي آسمان در نماز( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت اينسو و آنسو ديدن در نماز بدون عذر( تعليقات:0عدد)
باب منع از اداي نماز بسوي قبرها( تعليقات:0عدد)
باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پيش روي نماز گزار( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت آغاز نمودن مقتدي به نماز نافله پس از آنکه مؤذن شروع به اقا( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت خاص ساختن روز جمع به روزه گرفتن يا شب جمعه براي نماز شب از مي( تعليقات:0عدد)
باب تحريم روزهء وصال (پي در پي) و آن اين است که شخص دو روز يا بيش از آن روزه گ( تعليقات:0عدد)
باب تحريم نشستن بر سر قبرها( تعليقات:0عدد)
باب منع از گچ کردن قبرها و بناي ساختمان بر آن( تعليقات:2عدد)
باب تأکيد حرمت گريتن برده از نزد آقايش( تعليقات:0عدد)
باب تحريم شفاعت در حدود( تعليقات:0عدد)
باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سايهء شان و نهرهاي آب و امثال آن( تعليقات:0عدد)
باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ايستاده( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت برتري دادن پدر بعضي از فرزندانش را بر بعضي ديگر در بخشش( تعليقات:0عدد)
باب تحريم عزاداري و سوگواري زن بر مرده بيش از سه روز جز بر شوهرش که چهار ( تعليقات:0عدد)
باب تحريم فروختن شهري براي صحرائي و رفتن پيشا پيش سوارها و فروختن بر فرو( تعليقات:0عدد)
باب منع از بيهوده خرج کردن در راههاي نا مشروع( تعليقات:0عدد)
باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوي مسلمان به سلاح و امثال آن خواه از ر( تعليقات:0عدد)
باب منع از بيرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فريضه را ادا نمايد، مگ( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت رد کردن ريحان (نازبو) بدون عذر( تعليقات:0عدد)
باب کراهيت ستايش در روبروي شخصي که بر او از فسادي مثل خود بيني و غيره هرا( تعليقات:0عدد)
باب در مورد اينکه بيرون شدن از شهري که در آن وبا آمده، مکروه است، چنانچ( تعليقات:0عدد)
باب حرمت شديد جادوگري و سحر( تعليقات:0عدد)
باب منع از مسافرت با قرآن بسوي شهرهاي کفار، هرگاه بيم آن رود که بدست دش( تعليقات:0عدد)
باب تحريم استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشاميدن و وضوء ساختن و مسائ( تعليقات:0عدد)
باب حرمت پوشيدن لباسي که زعفران مالي شده باشد( تعليقات:0عدد)
باب منع از سکوت در روز تا شب( تعليقات:0عدد)
باب تحريم نسبت دادن شص خود را به غير پدرش و ولي قرار دادن غير ولي خود را( تعليقات:0عدد)
باب بيم از ارتکاب آنچه خدا و رسول الله صلي الله عليه وسلم از آن منع کر( تعليقات:0عدد)
باب در مورد آنکه مرتکب کار حرامي شود، که چه بگويد و چه کند( تعليقات:0عدد)
باب احاديث متفرقه و لطائف( تعليقات:0عدد)
باب استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار( تعليقات:0عدد)
باب در مورد نعمت هائي که خداوند بزرگ در بهشت براي متقيان و پرهيزگاران ( تعليقات:0عدد)
------------------------------
يکشنبه29بهمن1391ساعت 23:25:27 اين مطلب ارسال شده.]نظرات فرستاده شده برای اين مطلب
نام: حميد جمالي تاريخ ارسال:پنجشنبه20آذر1393ساعت 17:34:59
چون خشم و کینه ازوساوس شیطانیست ووسوسه درقلوب ایمانی بی تاثیر است
---------------------
زمان تاييد نظر:جمعه21آذر1393ساعت 19:0:7 مديريت شد.[کدنظر487]
نام: حمید تاريخ ارسال:جمعه14آذر1393ساعت 22:14:42
کاش این کتاب را با فایل پی دی اف میشد دانلود کرد به هر حال از زحمات شما تشکر میکنم
---------------------
فايلش به راحتی می توانيد با جستجوی نام کتاب از سايتهای ديگر دانلود کنيد.
زمان تاييد نظر:شنبه15آذر1393ساعت 16:39:32 مديريت شد.[کدنظر486]
نام: مهرنوش تاريخ ارسال:جمعه24مرداد1393ساعت 21:57:13
هرگاه خداوند بر بنده اش اراده ی شر کند عقوبت خود را از او باز دارد تا اينکه در قيامت او را به عذاب خويش گرفتار کند.
---------------------
زمان تاييد نظر:شنبه25مرداد1393ساعت 8:9:54 مديريت شد.[کدنظر457]
نام:
نظر شما:

=7+9


مطالب سايت
صفحه اصلی
درباره مجتمع
مطالب براساس تاريخ
مطالب بر اساس موضوع
جديدترين مطالب
نهمین دوره مسابقه رمضان 1440
پيام مدير مجتمع به مناسبت شروع رمضان
اوقات شرعی به افق بندرلنگه و حومه

امور قرآنی مجتمع
مطالب اخیر
نتایج مسابقه علمی تفسیر
گزارش مسابقات قرائت مکتبخانه های زمستانه شهرستان
اطلاعيه معاونت امور قرآنی مجتمع
جلسه توجیهی مدیران و معلمین مکتبخانه های
دانلود فرمهای مربوط به مکتبخانه ها

ورود اعضا
شماره همراه:
رمز:

کشورافراد آنلاين
آلمان(1نفر)
ايران(4نفر)
اوکراين(1نفر)
آمريکا(24نفر)
آمار :
بازدیدامروز:443
کاربران امروز:0
بازدیدکل:575490

راههاي ارتباطی
ايميل:
sultanolama@gmail.com