به سايت مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه خوش آمديد

سوالات شرعی
سوالات شرعی
آخرين سوالات
موضوع سوالات
فرستادن سوال

امکانات
آلبوم عکس

اوقات شرعی

سايتهای ديگر
هيئت فتوا اهل سنت جنوب ايران
مجتمع دينی بستک
مجتمع دينی بندرعباس
معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت جنوب
وبلاگ شيخ امينی
مدارس دينی
مباحث دينی
اخبار
کل سايتها

جهت شرکت در مسابقه پاسخ هر سوال را در وقت مشخص شده به شماره 30004968386838پيامک نماييد.
جوايز هر مسابقه به پنج نفر طبق قرعه کشی سيستم اهدا خواهد شد.
جهت مشاهده ی پاسخهای صحيح و نادرست هر مسابقه بر تمام پاسخها در جدول زير کليک نمايید
.
سوالمنبعزمان ارسال پاسختمام پاسخهاآمار صحيحپاسخهاتعداد شرکت کننده
وقتی کافران در قيامت،حسابرسی حيوانات و سپس خاک شدنشان را می بینند چه آرزو می کنند؟تفسیر صابونی -سوره نبأاز:5خرداد1396ساعت 12:0:0
تا:6خرداد1396ساعت 20:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام313
چرا سوره ی نازعات با اثبات «حشر و بعث» خاتمه يافته است؟تفسیر صابونی -سوره نازعاتاز:6خرداد1396ساعت 20:50:0
تا:7خرداد1396ساعت 20:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام257
«له تصدی» و «عنه تلهی» به چه معناست و چه رابطه ای بينشان وجود دارد؟تفسیر صابونی -سوره عبساز:7خرداد1396ساعت 20:50:0
تا:8خرداد1396ساعت 20:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام241
«رسول کريم» در سوره تکويرکيست و چه صفاتی دارد؟ تفسیر صابونی -سوره تکویراز:8خرداد1396ساعت 20:50:0
تا:9خرداد1396ساعت 20:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام278
در خاتمه ی سوره ی انفطار،روز قيامت چگونه توصيف می شود؟تفسیر صابونی -سوره انفطاراز:9خرداد1396ساعت 20:50:0
تا:10خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام270
چرا در آيه ی اول سوره مطففين ويل به صورت نکره آمده است؟تفسیر صابونی -سوره مطففيناز:10خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:11خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام286
کسانی که نامه اعمالشان از پشت سر دریافت می کنند در دنيا ميان خانواده چگونه بودند و چه گمانی داشتند؟تفسیر صابونی -سوره انشقاقاز:11خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:12خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام258
بزرگترين مخلوق خدا چيست؟تفسیر صابونی -سوره بروجاز:12خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:13خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام260
در «يکيدون کيدا» چه نوع جناسی است؟تفسیر صابونی -سوره طارقاز:13خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:14خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام276
علی(رض)در مورد سخن گفتن مطابق فهم مخاطب چه می فرمايند؟تفسیر صابونی -سوره اعلیاز:14خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:15خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام266
چرا قيامت به غاشيه موسوم است؟تفسیر صابونی -سوره غاشیهاز:15خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:16خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام237
چرا فرعون به «ذی الاوتاد» توصيف شده است؟تفسیر صابونی -سوره فجراز:16خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:17خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام262
احسان و طاعت چه زمان برای شخص مفيد ونافع است؟تفسیر صابونی -سوره بلداز:17خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:18خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام268
چرا در سوره ی شمس ،شتر به نام الله اضافه شده است؟تفسیر صابونی -سوره شمساز:18خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:19خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام318
سبب نزول آيات پايانی سوره ی ليل در مورد فضيلت چه کسی است؟تفسیر صابونی -سوره لیلاز:19خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:20خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام271
چرا خطاهای پيامبران به «گناهان سنگين» توصيف شده اند؟تفسیر صابونی -سوره ضحی و شرحاز:20خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:21خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام228
دو مطلب برجسته که در سوره تين به آن پرداخته شده چيست؟تفسیر صابونی -سوره تیناز:21خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:22خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام252
انگيزه ی سرکشی و طغيان انسان معمولا چيست؟تفسیر صابونی -سوره علقاز:22خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:23خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام251
چرا شب نزول قرآن به شب قدر موسوم شده است؟تفسیر صابونی -سوره قدراز:23خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:24خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام247
چرادر آيه ششم سوره بينه برای اهل کتاب، قالب جمله فعليه و برای مشرکين قالب اسم فاعل آمده است؟تفسیر صابونی -سوره بینهاز:24خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:25خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام252
پيامبر خدا(ص)دو آيه آخر سوره زلزال را چه ناميده اند؟تفسیر صابونی -سوره زلزالاز:25خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:26خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام240
چرا در آيه آخر سوره عادیات خداوند ،آگاهی خود را به قيامت اختصاص داده است؟تفسیر صابونی -سوره عادیاتاز:26خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:27خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام232
چرا در سوره قارعه وضعيت انسان و کوه در کنار هم قرار گرفته است؟تفسیر صابونی -سوره قارعهاز:27خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:28خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام196
چرا جواب استفهام در آيه ی پنجم سوره ی تکاثر محذوف است؟تفسیر صابونی -سوره تکاثراز:28خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:29خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام217
امام شافعی رحمة الله عليه در موردسوره ی عصر چه فرموده اند؟تفسیر صابونی -سوره عصراز:29خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:30خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام245
ارتباط بين سوره ی قريش و فيل چيست؟تفسیر صابونی -سوره قریش و فیلاز:30خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:31خرداد1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام198
ابن عباس رضی الله عنه معنای کوثر را چه می دانند؟تفسیر صابونی -سوره کوثراز:31خرداد1396ساعت 19:50:0
تا:1تير1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام230
ابن عباس رضی الله عنه سوره ی نصر را حاوی چه خبری می دانست؟تفسیر صابونی -سوره نصراز:1تير1396ساعت 19:50:0
تا:2تير1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام241
کدام آيه از سوره مسد يا اخلاص،بيانگر ازلی بودن و بقا برای خدا است؟تفسیر صابونی -سوره مسد و اخلاصاز:2تير1396ساعت 19:50:0
تا:3تير1396ساعت 19:50:0
تمام پاسخهاصحيحپيام227
چرا در آيات اوليه سوره ی ناس کلمه ی«ناس»تکرار شده است؟تفسیر صابونی -سوره ناساز:3تير1396ساعت 19:50:0
تا:9تير1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام209
طبق حديث،کسی که درمسجدتجارت ياگمشده اش را دنبال کند مسلمانان به او چه می گويند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:9تير1396ساعت 13:0:0
تا:16تير1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام158
چه بوهايی برای فرشتگان آزار دهنده می باشد؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:16تير1396ساعت 13:0:0
تا:23تير1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام127
آنکه قربانی دارد،از اول ذيحجه تا ذبح حيوان،سنت است چه کارهایی نکند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:23تير1396ساعت 13:0:0
تا:30تير1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام192
پيامبر خدا(ص) برای قسم غموس چه تعريفی نمودند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:30تير1396ساعت 13:0:0
تا:6مرداد1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام158
اگر خلاف قسم انجام دادن به خوبی نزديکتر باشد، چه کاری بهتر است؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:6مرداد1396ساعت 13:0:0
تا:13مرداد1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام122
کسی که قسمش را شکست ،کفاره اش چيست؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:13مرداد1396ساعت 13:0:0
تا:20مرداد1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام126
قسم خوردن بسیار در معاملات چه پيامدی دارد؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:20مرداد1396ساعت 13:0:0
تا:27مرداد1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام128
ناپسندترين اسم نزد خداوند که شخص بر خود می گذارد چيست؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:27مرداد1396ساعت 13:0:0
تا:3شهريور1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام114
چرا پيامبر خدا(ص) از فحش و بدگويي به خروس نهی نموده اند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:3شهريور1396ساعت 13:0:0
تا:10شهريور1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام86
متنطعون چه کسانی هستند و پيامبر خدا در مورد آنها چه فرمود؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:10شهريور1396ساعت 13:0:0
تا:17شهريور1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام107
چرا در دعا نبايد بگوييم خدايا اگر می خواهی ببخش؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:17شهريور1396ساعت 13:0:0
تا:24شهريور1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام89
پيامبر خدا(ص)چه چيزی را قبل از نماز عشاء و چه چيزی را بعد از آن ناپسند می دانست؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:24شهريور1396ساعت 13:0:0
تا:31شهريور1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام125
پيامبر خدا(ص)در مورد نمازخواندن درهنگام حاضربودن غذا چه فرمودند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:31شهريور1396ساعت 13:0:0
تا:7مهر1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام139
اختصاص دادن روز و شب جمعه به کدام عبادات شايسته نيست؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:7مهر1396ساعت 13:0:0
تا:14مهر1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام139
روزه ی وصال چيست؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:14مهر1396ساعت 13:0:0
تا:21مهر1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام135
پيامبرخدا(ص)کثيف کردن راه و استراحتگاه مردم را چه معرفی فرمودند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:21مهر1396ساعت 13:0:0
تا:28مهر1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام123
پيامبر خدا(ص)هديه دادن به بعضی از فرزندان را چه معرفی نمودند؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:28مهر1396ساعت 13:0:0
تا:5آبان1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام67
سوالی ارائه نشد--از:5آبان1396ساعت 13:0:0
تا:12آبان1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام2
زنی که يکی از بستگانش(غيرشوهر)فوت نموده تاچه مدت حق دارد ترک زينت نمايد؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:12آبان1396ساعت 13:0:0
تا:19آبان1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام137
خواستگاری از دختری که از او خواستگاری شده درچه صورت درست است؟ریاض الصالحين ادامه قبلاز:19آبان1396ساعت 13:0:0
تا:26آبان1396ساعت 13:0:0
تمام پاسخهاصحيحپيام104

مطالب سايت
صفحه اصلی
درباره مجتمع
مطالب براساس تاريخ
مطالب بر اساس موضوع
جديدترين مطالب
دعوتنامه گراميداشت ميلاد نبی اکرم(ص) و هفته وحدت
خطبه جمعه جناح

امور قرآنی مجتمع
مطالب اخیر
نتایج مسابقه علمی تفسیر
گزارش مسابقات قرائت مکتبخانه های زمستانه شهرستان
اطلاعيه معاونت امور قرآنی مجتمع
جلسه توجیهی مدیران و معلمین مکتبخانه های
دانلود فرمهای مربوط به مکتبخانه ها

ورود اعضا
شماره همراه:
رمز:

کشورافراد آنلاين
آلمان(2نفر)
فرانسه(1نفر)
ايران(1نفر)
ايتاليا(1نفر)
هلند(3نفر)
روماني(1نفر)
آمريکا(8نفر)
آمار :
بازدیدامروز:53
کاربران امروز:0
بازدیدکل:471652

راههاي ارتباطی
ايميل:
sultanolama@gmail.com